เกี่ยวกับภาควิชา ภาพโครงการกิจกรรมต่างๆ กิจกรรม รายวิชาพิเศษ อื่นๆ เว็บไซต์น่าสนใจ
ข้อมูลมหาวิทยาลัย
-ประวัติมหาวิทยาลัย
-วิสัยทัศน์ พันธกิจ
-ปณิธานมหาวิทยาลัย
-แนะนำมหาวิทยาลัย
-ข้อมูลคณะศึกษาศาสตร์
-ปฏิทินการศึกษา ปี 2560

ภาควิชาพลศึกษา
Site Map (PE)
PE ALUMNI (ชมรมศิษย์เก่า)
แนะนำหลักสูตร
ภาพกิจกรรมของภาควิชา
โครงสร้างภาควิชาพลศึกษา
Office Hour
การประกันคุณภาพ
แผนกลยุทธ์ภาควิชาพลศึกษา
แผนปฏิบัติการ ปี 61
หลักสูตรศึกษาศาสตรฯ 4 แขนง

กล่องแสดงความคิดเห็น


ขอเชิญชวนศิษย์เก่าทุกท่าน
ให้ข้อมูลภาควิชาพลศึกษา

การประกันคุณภาพ
ที่นักศึกษาควรรู้
การประกันคุณภาพ (สกอ)
การประกันคุณภาพ (สมศ)
คู่มือการจัดทำรายงาน

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
สถาบันการพลศึกษาทั่วประเทศ

ข่าวกีฬาตามสื่อต่างๆ

พลศึกษาในมหาวิทยาลัยอื่นๆ

Fitness Room
ดูรายละเอียดทั้งหมด คลิ๊กเลย

องค์กรส่งเสริมสุขภาพ

บริการห้อง Fitness
Fitness Room
Sauna Room
ห้องทดสอบสมรรถภาพ
แบบฟอร์มขอใช้อาคาร
"ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง"

อัตลักษณ์ ภาควิชาพลศึกษา
"มีคุณธรรม จริธรรม เป็นผู้นำเสริมสร้างสุขภาพ"
อัตลักษณ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
"ซื่อสัตย์มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ
I-WiSe (Integrity Wisdom Social Engagement)"

ข่าวสารกิจกรรมภาควิชาพลศึกษา
ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่รหัส 61
กรอกภาระงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน วันที่ 1-15 ส.ค.61
ส่งรายงานการประกันคุณภาพ AUNQA เดือนสิงหาคม 61
สัมมนาบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ วันที่ 1-2 ส.ค.61 ณ โรงแรม TR Rock Hill หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โครงการครูคืนถิ่น ปี 59,60 วันที่ 24-26 ก.ค.61 ณ โรงแรม
หรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


ภาพการนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1
ในระหว่างวันที่  27  พฤษภาคม  ถึง  2  มิถุนายน  2561 ณ
ณ สถานประกอบการต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต

 
 

ภาพการนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2
ในระหว่างวันที่  27  พฤษภาคม  ถึง  2  มิถุนายน  2561 ณ
ณ สถานประกอบการต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต

 
 
การสอบทักษะกีฬาและสัมภาษณ์โครงการรับนักศึกษาที่มี
ความสามารถทางด้านกีฬา เพื่อเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาเอกพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มอ.ปัตตานี ประจำปี 2561
ในระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ
อาคาร 15 ภาควิชาพลศึกษา และ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ภาพกิจกรรมการทำบุญภาควิชาพลศึกษา
ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคาร 15 ภาควิชาพลศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
กำหนดการ

โครงการศึกษาฯ-ครุศาสตร์สัมพันธ์ (กล้วยไม้เกมส์) ครั้งที่ 7
ในวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2561
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา (รายละเอียด)ข่าวเก่า กิจกรรมภาควิชาพลศึกษา

ภาควิชาพลศึกษา

Hit Counter


ผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่ 12 ธ.ค. 49

รายการกิจกรรมอื่นๆ
สเปเชียลโอลิมปิค
ฝึกปฏิบัติงาน
ฝึกปฏิบัติการสอน

นักศึกษาแต่งกายถูกระเบียบ
ข้อมูลสำหรับนักศึกษา

PATTANI TRAVEL

องค์กรทางการศึกษา
การท่องเที่ยว และกีฬา

สำนักงานพัฒนาการกีฬา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รายละเอียดอื่นๆ
วารสารรูสมิแล
วารสารคณะศึกษาศาสตร์
วารสารสงขลานครินทร์
คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์
แบบฟอร์มคณะศึกษาศาสตร์

ช่องทางติดต่อภาควิชา


Webboard ภาควิชาพลศึกษา
Chat Box ร่วมแสดง ความคิดเห็น สอบถาม เสนอแนะ ฝากข้อความ โปรดใช้คำสุภาพ และสร้างสรรค์
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ข้อมูลโดย อาจารย์ธวัชศักย์ ตั้งปณิธานวัฒน์
สาขาวิชาการเรียนรู้ การสอนและหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถนนเจริญประดิษฐ์
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
Physical Education,Faculty of Education,Prince of Songkla University Pattani Campus)
181 Charoenpradit Rd. ,Rusamelae ,Meaung ,Pattani 94000 ,THAILAND

webmaster : tanusak48@hotmail.com Top PSU EDU