กลับสู่หน้าหลัก
รู้เพื่ออยู่ให้เป็นและมีความสุข
หาแนวการเรียนของตนเอง
เห็นคุณค่าของกิจกรรม
รักให้เป็น ต้องรู้ ปฏิบัตให้ถูก
ไม่อยากได้อะไรๆ มากเกินตัว
รู้จักวางแผนชีวิต
วางแผนการเงินให้ดี
เป็นตัวของตัวเอง
อย่าสร้างภาพ
อย่านิ่งเฉยกับปัญหา
อย่าขายความเชื่อ ทิ้งญาติ
พี่น้องเพื่อเงิน หรือคนมีเงิน
นักศึกษาต้องการเพิ่มเติมอะไร
ในข่าวนักศึกษา
ทุนการศึกษา
การศึกษาต่อ
เกี่ยวกับงาน การสมัครงาน
กิจกรรมนักศึกษา
สาระน่ารู้ทั่วไป

ข่าวสารนักศึกษา ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี

สามัคคี คือ พลัง
"ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง"


 
 
เรียนไปด้วย ทำกิจกรรมไปด้วย

Free Site Counter  

ทรงพระเจริญ

เกี่ยวกับนักศึกษา
ทุนการศึกษา ทุนอื่นๆ
งาน งานๆ
กิจกรรมนักศึกษา
-กิจกรรมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
-กิจกรรม 100 หน่วยชั่วโมง
-กิจกรรมบริการวิชาการภาควิชา
 


ข้อมูลโดย อาจารย์ธวัชศักย์ ตั้งปณิธานวัฒน์
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถนนเจริญประดิษฐ์
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
Physical Education,Faculty of Education,Prince of Songkla University Pattani Campus)
181 Charoenpradit Rd. ,Rusamelae ,Meaung ,Pattani 94000 ,THAILAND

webmaster : tanusak@bunga.pn.psu.ac.th Top PSU EDU