กลับสู่หน้าหลัก
ติดตามข้อมูลข่าวสาร
วิชาลูกเสือจากเว็บน
ี้

เกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือ
-คำอธิบายรายวิชา
-ประมวลการสอน
-กำหนดการการดำเนินงาน

วัน เวลา เรียน
วัน
อาจารย์ผู้สอน
-อาจารย์ขวัญชัย วัฒนศักดิ์
-อาจารย์ถาวรินทร รักษ์บำรุง

กิจกรรมการเรียนการสอน
-กิจกรรมนันทนาการในกองลูกเสือ
-อบรมลูกเสือ
-เวลาเรียน
-วันสอบข้อเขียน
-กิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม
-เกณฑ์การให้คะแนน

กิจกรรมลูกเสือ ภาควิชาพลศึกษา
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี

สามัคคี คือ พลัง
"ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง"


ภาพกิจกรรมนันทนาการในกองลูกเสือ ภาคการศึกษาที่ 2_2553
ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2554 ณ วิทยาลัยประมงปัตตานี
และอาคาร 15 ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

ดูรายละเอียด


281-231
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี
 
ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา
-กิจกรรมนันทนาการใน กองลูกเสือ 1/2553 คลิ๊ก
-กิจกรรมนันทนาการใน กองลูกเสือ 2/2553 คลิ๊ก

องค์กรที่เกี่ยวข้อง
คกก. ลูกเสือแห่งชาต
สำนักงานลูกเสือ
สโมฯลูกเสือมุสลิมตานี
ลูกเสือสมัย ร.6
ข้อมูลโดย อาจารย์ธวัชศักย์ ตั้งปณิธานวัฒน์
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถนนเจริญประดิษฐ์
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
Physical Education,Faculty of Education,Prince of Songkla University Pattani Campus)
181 Charoenpradit Rd. ,Rusamelae ,Meaung ,Pattani 94000 ,THAILAND

webmaster : tanusak@bunga.pn.psu.ac.th Top PSU EDU