กลับสู่หน้าหลัก
การดำเนินงาน
วัตถุประสงค์ของหน่วยฯ
ประโยชน์และความสำคัญ

ภาควิชาพลศึกษา
ทรงพระเจริญ
พระอัจฉริยภาพด้านกีฬา

การบริการด้านกีฬา
บริการกรรมการผู้ตัดสิน
บริการอุปกรณ์กีฬา
บริการอาคาร 15
บริการวิชาการด้านกีฬา
บริการข้อมูลสาระความรู้
บริการจัดการแข่งขันกีฬา
บริการจัดกิจกรรม
นันทนาการ

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี

สามัคคี คือ พลัง
"ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง"


 
 
BUSINESS INCUBATION

 

บริการห้อง Fitness
บริการห้องฟิตเนส
บริการห้องเซาด์น่า
ทดสอบสมรรถภาพ

ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (ร่วมแสดงความคิดเห็น) โปรดใช้คำสุภาพ และสร้างสรรค์
 
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ข้อมูลโดย อาจารย์ธวัชศักย์ ตั้งปณิธานวัฒน์
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถนนเจริญประดิษฐ์
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
Physical Education,Faculty of Education,Prince of Songkla University Pattani Campus)
181 Charoenpradit Rd. ,Rusamelae ,Meaung ,Pattani 94000 ,THAILAND

webmaster : tanusak@bunga.pn.psu.ac.th Top PSU EDU