หน้าหลัก e-learning John F. Kannedy Library NECTEC
Physical Education
3/12/2550

คุณเข้ามาเป็นลำดับที่ 


ข้อมูลที่น่าสนใจ
VC คณะศึกษาศาสตร์ 2008
VC มหาวิทยาลัย
E-book(Physical Education)
สื่อ VDO การสอนพลศึกษา
หนังสือพิมพ์ภายในประเทศ
หนังสือใหม่ของหอสมุด JFK

หน่วบงานอื่นๆ
เครือข่าย PULINET
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศ
ห้องสมุดต่างประเทศ

บทความอื่นๆ
 
 
 

Sport Technology Project
แบบฝึกทักษะเปตอง
 
เอกสารวิชาบาสเกตบอล
-ทักษะพื้นฐานการเล่น
-กติกาบาสเกตบอล
-FIBA กติกาสากล

งานวิจัย
 
 
 

ฐานข้อมูลที่น่าสนใจ
Thailis
ฐานข้อมูลจดหมายเหตุ มอ.
จดหมายเหตุปัตตานี
ฐานข้อมูลวิจัย จว ชายแดนใต้
E-DATABASE
E-JOURNALS
E-BOOK

ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
Physical Education,Faculty of Education,Prince of Songkla University (Pattani Campus)
181 Charoenpradit Rd. ,Rusamelae ,Meaung ,Pattani 94000 ,THAILAND

E-mail webmaster : tanusak@bunga.pn.psu.
ac.th  Back
PSU EDU