กลับสู่หน้าหลัก

รายวิชากลุ่มศิลปะการต่อสู้
281- มวยไทย
281- มวยสากล
281- เทควันโด
281- ยูโด
281- ปัญจักสีรัด
281- ไอกิโด
 

 
 
กลุ่มวิชาศิลปะการต่ดสู้ ภาควิชาพลศึกษา
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี

สามัคคี คือ พลัง
"ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง"FIGHTING
 

กิจกรรม
 
 

 
 


ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
Physical Education,Faculty of Education,Prince of Songkla University (Pattani Campus)
181 Charoenpradit Rd. ,Rusamelae ,Meaung ,Pattani 94000 ,THAILAND

webmaster : tanusak@bunga.pn.psu.ac.th Back
Top