FITNESS ROOM
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
FITNESS , SAUNA

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โทร.1644
หน้าหลัก ศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพ การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬา
จุดมุ่งหมาย
บุคลากรห้องปฏิบัติการ
วันเวลาการให้บริการ
17.00-20.00 น.
อัตราการให้บริการ
ภาพอุปกรณ์ห้องออกกำลังกาย
บริการต่างๆ
ข้อควรระวังขณะใช้บริการ
เอกสารแนะนำ

ห้องปฏิบัติการประกอบไปด้วย

ห้องออกกำลังกาย
FITNESS ROOM

ห้องอบไอน้ำเพื่อสุขภาพ
Sauna Room

ห้องทดสอบสมรรถภาพ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

พลศึกษา คือ ชีวิต
"ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง"

สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องออกกำลังกาย
มาออกกำลังกายกันเถอะครับ

รายการการทดสอบสมรรถภาพ
-การวัดเปอร์เซ็นต์ไขมัน
-ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขน
-ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา
-ความอ่อนตัว
-ความจุปอด
-ระบบไหลเวียนเลือด

บทความ ข่าวสารทางสุขภาพ
BMI calculator (Body Mass Index)
คุณอ้วนหรือป่าว ตรวจสอบได้ที่นี่

ภาพและรายละเอียดอุปกรณ์
-อุปกรณ์ฝึกด้วยน้ำหนัก
(Free Weight)
-อุปกรณ์ฝึกด้วยน้ำหนัก
(Station Weight)
-อุปกรณ์เสริมสร้างสมรรถภาพ

ข้อมูลโดย อาจารย์ธวัชศักย์ ตั้งปณิธานวัฒน์
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถนนเจริญประดิษฐ์
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
Physical Education,Faculty of Education,Prince of Songkla University Pattani Campus)
181 Charoenpradit Rd. ,Rusamelae ,Meaung ,Pattani 94000 ,THAILAND

webmaster
: tanusak@bunga.pn.psu.ac.th Top PSU EDU