ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
คณาจารย์และบุคลากร

กลับหน้าหลัก
แบบฟอร์ม ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

-แบบประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

-ใบสำคัญรับเงิน
-แบบกรอกประวัติวิทยากร
-แบบขออนุญาตลาเรียน
-แบบฟอร์มใบยืมเงินทดลองจ่าย
-แบบฟอร์มยืมพัสดุและอุปกร์ภาควิชาพลศึกษา

-รายชื่อ เบอร์โทรศัพท์ พนักงานขับรถ

-แบบฟอร์มกรอกข้อมูลประวัติศิษย์เก่า
-แบบฟอร์มส่งค่าบริการวิชาการ
-แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
-ยืมพัสดุและอุปกรณ์
-แบบฟอร์มขอใช้อาคารภาควิชาพลศึกษา อาคาร 15 / ประกาศฯ หลักเกณฑ์การใช้อาคารและอัตราค่าบำรุง

ข้อมูลโดย ธวัชศักย์ ตั้งปณิธานวัฒน

ข้อมูลโดย อาจารย์ธวัชศักย์ ตั้งปณิธานวัฒน์
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถนนเจริญประดิษฐ์
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
Physical Education,Faculty of Education,Prince of Songkla University Pattani Campus)
181 Charoenpradit Rd. ,Rusamelae ,Meaung ,Pattani 94000 ,THAILAND

webmaster : tanusak@bunga.pn.psu.ac.th Top PSU EDU