กลับสู่หน้าหลัก
รู้เพื่ออยู่ให้เป็นและมีความสุข

ทรงพระเจริญ

 
 
 
 
 
ข่าวสารบัณฑิต ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี

สามัคคี คือ พลัง
"ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง"


 
 
เรียนไปด้วย ทำกิจกรรมไปด้วย

 

เกี่ยวกับนักศึกษา
ทุนการศึกษา ทุนอื่นๆ
งาน งานๆ
กิจกรรมนักศึกษา
-กิจกรรมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
-กิจกรรม 100 หน่วยชั่วโมง
-กิจกรรมบริการวิชาการภาควิชา

หลักสูตรปริญญาตรี
ปริญญาโท ภาควิชาพลศึกษา
-หลักสูตรศึกษาศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาสร้างเสริมสุขภาพ
-หลักสูตรศึกษาศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาหลักสูตรและ
การสอน (พลศึกษา)

ข้อมูลโดย อาจารย์ธวัชศักย์ ตั้งปณิธานวัฒน์
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถนนเจริญประดิษฐ์
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
Physical Education,Faculty of Education,Prince of Songkla University Pattani Campus)
181 Charoenpradit Rd. ,Rusamelae ,Meaung ,Pattani 94000 ,THAILAND

webmaster : tanusak@bunga.pn.psu.ac.th Top PSU EDU