รายการเมนู ตอนที่ 4 ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โทร.1644
กลับสู่หน้าหลัก
เว็บไซต์น่าสนใจ
สำนักงานอธิการบดี กองบริการการศึกษา
กองกิจการนักศึกษา กองธุรการ
ศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพ กองแผนงาน
งานทะเบียน สำนักวิทยบริการ (JFK)
ระบบเอกสาร MISS DSS
หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ งานประกันคุณภาพ
บัณฑิตวิทยาลัย สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง

ข้อมูลโดย อาจารย์ธวัชศักย์ ตั้งปณิธานวัฒน์
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถนนเจริญประดิษฐ์
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
Physical Education,Faculty of Education,Prince of Songkla University Pattani Campus)
181 Charoenpradit Rd. ,Rusamelae ,Meaung ,Pattani 94000 ,THAILAND

webmaster : tanusak@bunga.pn.psu.ac.th Top PSU EDU