ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี) 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
Student Development and Culture,Faculty of Education,Prince of Songkla University (Pattani Campus)
181 Charoenpradit Rd. ,Rusamelae ,Meaung ,Pattani 94000 ,THAILAND


webmaster : tanusak@bunga.pn.psu.ac.th Back Top PSU EDU