ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
Office Hour คณาจารย์ภาควิชาพลศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
กลับหน้าหลัก

อาจารย์โปรแกรมวิชาสุขศึกษา

ดร.ฐปนรรฆ์ ประทีปเกาะ ชั้น 2 อาคาร 15
หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา
E-mail : ksawa98@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 073-313094
, 082-4315758

วันจันทร์      
วันอังคาร 09.00-12.00 น.    
วันพุธ    
วันพฤหัสบดี 09.00-12.00 น.  
วันศุกร์


อาจารย์โปรแกรมวิชาพลศึกษา

อาจารย์ธวัชศักย์ ตั้งปณิธานวัฒน์
ชั้น 1 อาคาร 15
(รองหัวหน้าภาควิชาพลศึกษา ฝ่ายบริหาร)
(หัวหน้าแผนกวิชาพลศึกษา) (ผู้ดูแลเว็บเพจภาควิชาพลศึกษา)

E- mail : tanusak@bunga.pn.psu.ac.th tanusak48@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 073-313094 : 084 : 1945444

วันจันทร์      
วันอังคาร   12.00-13.00 น.  
วันพุธ   12.00-13.00 น.
วันพฤหัสบดี    
วันศุกร์


อาจารย์โปรแกรมวิชาสุขศึกษา

ดร.ธินัฐดา พิมพ์พวง ชั้น 2 อาคาร 15
(รองหัวหน้าภาควิชาพลศึกษา ฝ่ายวิชาการ)
(หัวหน้าแผนกวิชาสุขศึกษา)
(อยู่ระหว่างศึกษาต่อปริญญาเอก)
E-mail : psiricha@bunga.pn.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073-313094

วันจันทร์ 10.00-13.00 น.    
วันอังคาร 10.00-13.00 น.    
วันพุธ   12.00-14.00 น.
วันพฤหัสบดี    
วันศุกร์ 08.00-10.00 น.


อาจารย์โปรแกรมวิชาพลศึกษา
อาจารย์จารึก สระอิส ชั้น 1 อาคาร 15
(ประธานศูนย์ประสานงานสเปเชียลโอลิมปิค 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)
(นายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี)

E- mail : sjaruek@bunga.pn.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073-313094

วันจันทร์ 09.00-10.00 น.    
วันอังคาร 09.00-10.00 น.    
วันพุธ 09.00-10.00 น.  
วันพฤหัสบดี 09.00-10.00 น.  
วันศุกร์ 09.00-10.00 น.อาจารย์โปรแกรมวิชาพลศึกษา

ดร.ถาวรินทร รักษ์บำรุง ชั้น 2 อาคาร 15
หัวหน้าอาคาร 15
E- mail :rtavarin@bunga.pn.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073-313094

วันจันทร์      
วันอังคาร      
วันพุธ    
วันพฤหัสบดี    
วันศุกร์


อาจารย์โปรแกรมวิชาสุขศึกษา

ดร.นัทธี บุญจันทร์

ชั้น 2 อาคาร 15
E- mail : bnattee@bunga.pn.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073-313094

วันจันทร์      
วันอังคาร      
วันพุธ    
วันพฤหัสบดี    
วันศุกร์
อาจารย์โปรแกรมวิชาสุขศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเพ็ญ ภัทรนุธาพร ชั้น 1 อาคาร 15

E- mail : ppornpen@bunga.pn.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 089-6554445

วันจันทร์      
วันอังคาร 08.00-10.00 น. 13.00-15.00 น.  
วันพุธ 08.00-10.00 น. 13.00-16.00 น.
วันพฤหัสบดี    
วันศุกร์

อาจารย์โปรแกรมวิชาสุขศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำไพวรรณ สุภาพวาณิช ชั้น 2 อาคาร 15

E- mail : a.kicia@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์ : 073-313094

วันจันทร์      
วันอังคาร      
วันพุธ    
วันพฤหัสบดี    
วันศุกร์


อาจารย์โปรแกรมวิชาสุขศึกษา

อาจารย์สุรีรัตน์ รงเรือง

(อยู่ระหว่างศึกษาต่อปริญญาเอก)
ชั้น 2 อาคาร 15
E- mail : rsureeru@bunga.pn.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073-313094

วันจันทร์      
วันอังคาร      
วันพุธ    
วันพฤหัสบดี    
วันศุกร์


อาจารย์โปรแกรมวิชาสุขศึกษา

อาจารย์จิราภรณ์ ผุดผาด

(อยู่ระหว่างศึกษาต่อปริญญาเอก)

ชั้น 2 อาคาร 15
E- mail : pjirapor@bunga.pn.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073-313094

วันจันทร์      
วันอังคาร      
วันพุธ    
วันพฤหัสบดี    
วันศุกร์


ข้อมูลโดย อาจารย์ธวัชศักย์ ตั้งปณิธานวัฒน์

ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถนนเจริญประดิษฐ์
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
Physical Education,Faculty of Education,Prince of Songkla University Pattani Campus)
181 Charoenpradit Rd. ,Rusamelae ,Meaung ,Pattani 94000 ,THAILAND

webmaster : tanusak@bunga.pn.psu.ac.th Top PSU EDU
(หัวหน้าแผนกวิชาสุขศึกษา)