สาขาวิชาการเรียนรู้ การสอนและหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
คณาจารย์และบุคลากร

กลับหน้าหลัก

อาจารย์โปรแกรมวิชาสุขศึกษา
ดร.ฐปนรรฆ์ ประทีปเกาะ (โปรแกรมวิชาสุขศึกษา)

(หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา)

E-mail : ksawa98@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 073-313094
ผลงานทางวิชาการ คลิ๊ก

-Ph.D.(ระบาดวิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-วท.ม.(ระบาดวิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


อาจารย์โปรแกรมวิชาพลศึกษา
อาจารย์ธวัชศักย์ ตั้งปณิธานวัฒน์ (โปรแกรมวิชาพลศึกษา)

(รองหัวหน้าภาควิชาพลศึกษา ฝ่ายบริหาร)
(หัวหน้าโปรแกรมวิชาพลศึกษา) (ผู้ดูแลเว็บเพจภาควิชาพลศึกษา)


E- mail : tanusak@bunga.pn.psu.ac.th tanusak48@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 073-313094
ผลงานทางวิชาการ คลิ๊ก

-
-ศษ.ม.(พลศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-ศษ.บ.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อาจารย์โปรแกรมวิชาสุขศึกษา
ดร.นัทธี บุญจันทร (โปรแกรมวิชาพลศึกษา)

รองหัวหน้าภาควิชาพลศึกษา (หัวหน้าโปรแกรมวิชาสุขศึกษา)
E- mail : bnattee@bunga.pn.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073-313094 ผลงานทางวิชาการ คลิ๊ก

-D.B.A. (Sports and Entertainment Business) Sripatum University
International Certificate in Sports Management. : United States Sports Academy. (USSA). USA.
-ศศ.ม.(การฟื้นฟูสมรรถภาพ) มหาวิทยาลัยมหิดล
-ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
(เทคนิคกายอุปกรณ์) กรมการแพทย์

อาจารย์โปรแกรมวิชาพลศึกษา
ดร.ถาวรินทร รักษ์บำรุง (โปรแกรมวิชาพลศึกษา)

หัวหน้า อาคาร 15


E- mail :rtavarin@bunga.pn.psu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ : 073-313094
ผลงานทางวิชาการ คลิ๊ก

-Ph.D. (พลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-วท.ม.วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา มหาวิทยาลัยบรูพา
-วท.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา

อาจารย์โปรแกรมวิชาสุขศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเพ็ญ ภัทรนุธาพร (โปรแกรมวิชาสุขศึกษา)


E- mail : ppornpen@bunga.pn.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073-313094
ผลงานทางวิชาการ คลิ๊ก

-Certificate in Health and Physical Education U. of Missouri Columbia.
-สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาสังคมศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ครุศาสตร์บัณฑิต(สุขศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

อาจารย์โปรแกรมวิชาพลศึกษา

อาจารย์จารึก สระอิส (โปรแกรมวิชาพลศึกษา)


(อยู่ระหว่างศึกษาต่อปริญญาเอก)
(ประธานศูนย์ประสานงานสเปเชียลโอลิมปิค 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)

(นายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี)

E- mail : sjaruek@bunga.pn.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073-313094
ผลงานทางวิชาการ คลิ๊ก
-
-ศษ.ม.(พลศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-ศศ.บ.(พลศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อาจารย์โปรแกรมวิชาสุขศึกษา
อาจารย์สุรีรัตน์ รงเรือง (โปรแกรมวิชาสุขศึกษา)

(อยู่ระหว่างศึกษาต่อปริญญาเอก)

E- mail : rsureeru@bunga.pn.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073-313094 ผลงานทางวิชาการ คลิ๊ก

-
-ศศ.ม.(สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-วท.บ. (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา

อาจารย์โปรแกรมวิชาสุขศึกษา
อาจารย์จิราภรณ์ ผุดผาด (โปรแกรมวิชาสุขศึกษา)

(อยู่ระหว่างศึกษาต่อปริญญาเอก)

E- mail : pjirapor@bunga.pn.psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073-313094 ผลงานทางวิชาการ คลิ๊ก

-
-วท.ม.(อนามัยสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-วท.บ.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

อาจารย์โปรแกรมวิชาสุขศึกษา
ดร.ธินัฐดา พิมพ์พวง (โปรแกรมวิชาสุขศึกษา)

(รองหัวหน้าภาควิชาพลศึกษา ฝ่ายวิชาการ)
(หัวหน้าโปรแกรมวิชาสุขศึกษา)


E-mail :
เบอร์โทรศัพท์ : 073-313094 ผลงานทางวิชาการ คลิ๊ก

-
-วท.ม.(อนามัยสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-วท.บ.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

อาจารย์โปรแกรมวิชาพลศึกษา
อาจารย์ธวัชศักย์ ตั้งปณิธานวัฒน์ (โปรแกรมวิชาพลศึกษา)

(อยู่ระหว่างศึกษาต่อปริญญาเอก)
(หัวหน้าโปรแกรมวิชาพลศึกษา) (ผู้ดูแลเว็บเพจภาควิชาพลศึกษา)


E- mail : tanusak@bunga.pn.psu.ac.th tanusak48@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 073-313094
ผลงานทางวิชาการ คลิ๊ก

-
-ศษ.ม.(พลศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-ศษ.บ.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อาจารย์โปรแกรมวิชาพลศึกษา
อาจารย์ตูแวยูโซะ กูจิ (โปรแกรมวิชาพลศึกษา)


E- mail : tuwaeyusoh.k@psu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073-313094
ผลงานทางวิชาการ คลิ๊ก

-
-ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-ศษ.บ.(พลศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เลขานุการภาควิชาพลศึกษา
นางสุวรรณี วิถีเทพ


(เลขานุการภาควิชาพลศึกษา)

E- mail :vsuwanne@bunga.pn.psu.ac.thเบอร์โทรศัพท์ : 073-313094


เจ้าหนาที่ภาควิชาพลศึกษา
นางวไลพรรณ เอียดเจริญ


(เจ้าหนาที่ภาควิชาพลศึกษา
)


เบอร์โทรศัพท์ : 073-313094เจ้าหนาที่ภาควิชาพลศึกษา
นายวรพธร แซ่ซี(เจ้าหนาที่ประจำอาคาร ภาควิชาพลศึกษา
)


เบอร์โทรศัพท์ : 073-313094ข้อมูลโดย อาจารย์ธวัชศักย์ ตั้งปณิธานวัฒน์

ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถนนเจริญประดิษฐ์
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
Physical Education,Faculty of Education,Prince of Songkla University Pattani Campus)
181 Charoenpradit Rd. ,Rusamelae ,Meaung ,Pattani 94000 ,THAILAND

webmaster : tanusak@bunga.pn.psu.ac.th Top PSU EDU