กลับสู่หน้าหลัก

การประกันคุณภาพ AUN QAรายงานการประกันคุณภาพ
AUNQA (พลศึกษา)
หลักสูตรปรับปรุง 54

รายงานการประกันคุณภาพ
AUNQA (สุขศึกษา)
หลักสูตรปรับปรุง 54
การประกันคุณภาพ ภาควิชาพลศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

สามัคคี คือ พลัง
"ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง"

อัตลักษณ์ ภาควิชาพลศึกษา
"มีคุณธรรม จริธรรม เป็นผู้นำเสริมสร้างสุขภาพ"

อัตลักษณ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
"ซื่อสัตย์มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ
I-WiSe (Integrity Wisdom Social Engagement)"

สาขาวิชาการเรียนรู้ การสอนและหลักสูตร
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี
(ประถมศึกษา ศิลปศึกษา พลศึกษา สุขศึกษา)
หลักสูตรปรับปรุง ปี 2560 (รายละเอียด)

การแบ่งโครงสร้างหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง 60
ของคณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษารหัส 60
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษา คลิ๊ก
สาขาวิชาการเรียนรู้ การสอน และหลักสูตร คลิ๊ก
สาขาวิชาจิตวิทยาและวิจัยทางการศึกษา คลิ๊ก
สาขาวิชาการบริหารและเทคโนโลยีการศึกษา คลิ๊ก
Quality Assuranceสถิติผู้เยี่ยมชม 

หน่วบงานที่เกี่ยวข้อง

-ฝ่ายประกันคุณภาพคณะ
-ฝ่ายประกันคุณภาพวิทยาเขต
-ฝ่ายประกันคุณภาพ PSU
-สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)

สาขาวิชาการเรียนรู้ การสอน และหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง 60
รวม 4 แขนง
วิชาเอกการประถมศึกษา
วิชาเอกศิลปศึกษา
วิชาเอกพลศึกษา
วิชาเอกสุขศึกษา
 
 
 

ข้อมูลโดย อาจารย์ธวัชศักย์ ตั้งปณิธานวัฒน์
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถนนเจริญประดิษฐ์
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
Physical Education,Faculty of Education,Prince of Songkla University Pattani Campus)
181 Charoenpradit Rd. ,Rusamelae ,Meaung ,Pattani 94000 ,THAILAND

webmaster : tanusak48@hotmail.com