ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร

Transcript กิจกรรมนักศึกษา


จำนวนผู้เข้าชม
(Webbord)
พูดคุยเรื่อง Transcript กิจกรรมนักศึกษา
(วิชาการ)
กิจกรรมการเรียนวิชาศึกษาทั่วไป 60 หน่วยชั่งโมง
กิจกรรมวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ คลิ๊ก
(งานกิจกรรม)
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาทั้งวิทยาเขต

(คณะศึกษาศาสตร์)
กิจกรรมบ่ายวันพุธของคณะศึกษาศาสตร์ คลิ๊ก
กิจกรรมบ่ายวันพุธของทั้งวิทยาเขต คลิ๊ก

(คณะศึกษาศาสตร์)
แนวปฏิบัติเพิ่มเติมในการทำกิจกรรม
นอกเหนือโครงสร้างหลัก 100 ชั่วโมง คลิ๊ก

(คณะศึกษาศาสตร์)
สัญลักษณ์ ลักษณะกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมทั้ง 5 ด้าน คลิ๊ก

(คณะศึกษาศาสตร์)
คู่มือกิจกรรมนักศึกษา คลิ๊ก
(มหาวิทยาลัย)
นโยบายด้านกิจการนักศึกษาจากอธิการบดี คลิ๊ก
ข้อมูลโดยอนุศักดิ์ ตั้งปณิธานวัฒน์
กลับหน้าหลัก
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ต้องผ่าน กิจกรรมเสริมหลักสูตร 100 หน่วยชั่วโมง ทุกคน ติดตามความเคลื่อนไหวแบบเกาะติดได้ที่เว็บไซต์นี้
โครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลับหน้าหลัก
ระวัง
"จะไม่จบการศึกษา"


กิจกรรมเสริมหลักสูตร
( ไม่น้อยกว่า 17 กิจกรรม /
ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยชั่วโมง )หน่วยชั่วโมงยิ่งมาก
ยิ่งเป็นผลดีตอนสมัครงาน


ประสานงาน สอบถามข้อมูลได้ที่
พี่ด้วง (คุณสมบัติ ศรีสมบัติ)
พี่ละห์ (คุณวันเพ็ญ หวังแอ)
อาจารย์อ้า
(อาจารย์อนุศักดิ์ ตั้งปณิธานวัฒน์)

รายละเอียด
ระวัง
"จะไม่จบการศึกษา"


กิจกรรมบังคับเลือก
( ไม่น้อยกว่า 7 กิจกรรม /
ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยชั่วโมง )


หน่วยชั่วโมงยิ่งมาก
ยิ่งเป็นผลดีตอนสมัครงานทั้งนี้ในส่วนกิจกรรม
บังคับเลือกในแต่ละปี
อาจไม่เหมือนกันและ
ชื่ออาจเปลี่ยนไป

นักศึกษาต้องติดตามจาก
สื่อต่างๆปฐมนิเทศ

ระวัง
"จะไม่จบการศึกษา"


รายละเอียดโครงการกิจกรรม
บังคับเลือก ส่วนกลาง/คณะ

ส่วนกลาง
ศึกษาศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศิลปกรรมศาสตร์
วิทยาการสื่อสาร
รัฐศาสตร์
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
แต่ละคณะหรือส่วนกลาง
มีโครงการอะไรดูที่น
ไหว้ครู อบรมให้รู้คุณครูบาอาจารย์
อบรมจริยธรรม / คุณธรรม /
จิตสำนึกสาธารณะ
ปัจฉิมนิเทศก์
เชียร์มหาวิทยาลัย
กิจกรรมรับน้อง
บำเพ็ญประโยชน์เนืองในโอกาสต่างๆ
กีฬาน้องใหม่
ฯลฯ
เพื่อให้การเข้าร่วมเกิดการกระจายตัว
หลากหลายแบ่งการเข้าร่วมของนักศึกษาเป็น

ส่วนกลาง ปี 2552 (15 หน่วยชั่วโมง)
ดูรายละเอียด

ส่วน-คณะศึกษาศาสตร์ ปี 2552 (25 หน่วยชั่วโมง)
ดูรายละเอียด

จากกิจกรรมบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยชั่วโมง


กิจกรรมเลือกเข้าร่วม
( ไม่น้อยกว่า10 กิจกรรม /
ไม่น้อยกว่า60 หน่วยชั่วโมง )

หน่วยชั่วโมงยิ่งมาก
ยิ่งเป็นผลดีตอนสมัครงาน
ทั้งนี้ในส่วนกิจกรรมเลือก
เข้าร่วม ในแต่ละปี
อาจไม่เหมือนกันและ
ชื่ออาจเปลี่ยนไป

นักศึกษาต้องติดตามจาก
สื่อต่างๆ

จิตสำนึกสาธารณะ : พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย
2 กิจกรรม / 12 หน่วยชั่วโมง
(ทั้งนี้แต่ละกิจกรรมมีจำนวนหน่วยชั้วโมงไม่เหมือนกัน)
ระวัง
"จะไม่จบการศึกษา"

รายละเอียดโครงการกิจกรรม
เลือกเข้าร่วม

คำอธิบายความหมาย
โครงการกิจกรรมเลือกเข้าร่วม


โครงการองค์กรกิจกรรม
โครงการของคณะต่างๆ
ที่นอกเหนือจากบังคับเลือก
โครงการของมหาวิทยาลัย
โครงการภายนอกอื่นๆที่มหา
วิทยาลัยมีส่วนร่วม

หน่วยชั่วโมงยิ่งมาก
ยิ่งเป็นผลดีตอนสมัครงาน
ทักษะสังคม : วิชาการ / วิชาชีพ /
สมรรถนสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย

2 กิจกรรม / 12 หน่วยชั่วโมง
(ทั้งนี้แต่ละกิจกรรมมีจำนวนหน่วยชั้วโมงไม่เหมือนกัน)
ความภูมิใจในสถาบัน : ความเป็นลูกพระบิดา
เป็นหนึ่งเดียวไม่แยกวิทยาเขต

2 กิจกรรม / 12 หน่วยชั่วโมง
(ทั้งนี้แต่ละกิจกรรมมีจำนวนหน่วยชั้วโมงไม่เหมือนกัน)
ความเข้าใจในพหุวัฒนธรรม : ความเป็นประชาธิปไตย

2 กิจกรรม / 12 หน่วยชั่วโมง
(ทั้งนี้แต่ละกิจกรรมมีจำนวนหน่วยชั้วโมงไม่เหมือนกัน)
เสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพ : การออกกำลังกาย /
แข่งขันกีฬา

2 กิจกรรม / 12 หน่วยชั่วโมง
(ทั้งนี้แต่ละกิจกรรมมีจำนวนหน่วยชั้วโมงไม่เหมือนกัน)
ภาควิชาพลศึกษา ศึกษาศาสตร์ (ร่วมแสดงความคิดเห็น) โปรดใช้คำสุภาพ และสร้างสรรค์
แบบฟอร์มต่างๆ Transcript กิจกรรมนักศึกษา ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร
แบบฟอร์มส่งโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร โครงการองค์กรกิจกรรมนักศึกษา รายละเอียด
แบบฟอร์มส่งโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมของมหาวิทยาลัย รายละเอียด
แบบฟอร์มส่งโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมบังคับเลือก ส่วนของ....... รายละเอียด
การเทียบค่าและเทียบโอนประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา รายละเอียด
แบบฟอร์มบันทึกรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา รายละเอียด
โครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา รายละเอียด
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อประสานงาน รายละเอียด
ปฏิทินการดำเนินงาน กิจกรรมเสริมหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2553 รายละเอียด
ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ เอกสาร คู่มือการดำเนินงาน โครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการโครงสร้างกิจกรรม รายละเอียด (ฉบับร่าง)

คู่มือบันทึกการทำกิจกรรมนักศึกษา รายละเอียดเน้อหา

คู่มือฉบับมีสีชัดเจน คู่มือการใช้ระบบบันทึกการทำกิจกรรมนักศึกษา ดูรายละเอียดได้ที่ ระบบ Intranet
ประกาศมหาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง กำหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตามระเบียบว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
รายละเอียด
นโยบายด้านกิจการนักศึกษาจากอธิการบดี รายละเอียด
แนวทางการแก้ไขสำหรับนักศึกษาที่กิจกรรมไม่ครบตามโครงสร้าง
1. พบฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร์
2. สำรวจกิจกรรมของตนเองว่า ยังไม่ครบส่วนใด
3. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อสำรวจจำนวน
4. ติดตามข่าวสารกิจกรรมนักศึกษาอย่างเคร่งครัด
ผลของการไม่เข้าร่วมกิจกรรมตามที่ปรากฎในโครงสร้างหรือเข้าไม่ครบแม้แต่กิจกรรมเดียว "จะไม่จบการศึกษา"
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี) 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
Student Development and Culture,Faculty of Education,Prince of Songkla University (Pattani Campus)
181 Charoenpradit Rd. ,Rusamelae ,Meaung ,Pattani 94000 ,THAILAND


webmaster : tanusak@bunga.pn.psu.ac.th Back Top PSU EDU