โครงสร้างภาควิชาพลศึกษา ณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
คณาจารย์และบุคลากร

กลับหน้าหลัก

โครงสร้างภาควิชาพลศึกษา
       
  หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา  
  ดร.ฐปนรรฆ์ ประทีปเกาะ
อาจารย์ประจำภาควิชาพลศึกษา
 
รองหัวหน้าภาควิชาพลศึกษาฝ่ายบริหาร
หัวหน้าโปรแกรมวิชาเอกพลศึกษา
รองหัวหน้าภาควิชาพลศึกษาฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าโปรแกรมวิชาเอกสุขศึกษา
ดร.นัทธี บุญจันทร์
อาจารย์ประจำภาควิชาพลศึกษา

อาจารย์ธินัฐดา พิมพ์พวง
อาจารย์ประจำภาควิชาพลศึกษา
โปรแกรมวิชาเอกพลศึกษา โปรแกรมวิชาเอกสุขศึกษา
ผศ.ดร.ถาวรินทร รักษ์บำรุง
อาจารย์ประจำภาควิชาพลศึกษา
อาจารย์ธวัชศักย์ ตั้งปณิะานวัฒน์
อาจารย์ประจำภาควิชาพลศึกษา

ผศ.พรเพ็ญ ภัทรนุธาพร
อาจารย์ประจำภาควิชาพลศึกษา
อาจารย์จิราภรณ์ ผุดผาด
อาจารย์ประจำภาควิชาพลศึกษา
 
อาจารย์จารึก สระอิส
อาจารย์ประจำภาควิชาพลศึกษา
อาจารย์ตูแวยูโซะ กูจิ
อาจารย์ประจำภาควิชาพลศึกษา
ผศ.สุรีรัตน์ รงเรือง
อาจารย์ประจำภาควิชาพลศึกษา

       
  เลขานุการภาควิชาพลศึกษา  
   
  นางสุวรรณี วิถีเทพ  
เจ้าหน้าที่ภาควิชาพลศึกษา เจ้าหน้าที่ภาควิชาพลศึกษา
นางวไลพรรณ เอียดเจริญ นายวรพธร แซ่ซี
       

ข้อมูลโดย อาจารย์ธวัชศักย์ ตั้งปณิธานวัฒน์

ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถนนเจริญประดิษฐ์
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
Physical Education,Faculty of Education,Prince of Songkla University Pattani Campus)
181 Charoenpradit Rd. ,Rusamelae ,Meaung ,Pattani 94000 ,THAILAND

webmaster : tanusak@bunga.pn.psu.ac.th Top PSU EDU