กลับสู่หน้าหลัก
การผ่อนผันทหาร
ประกาศฯ วินัยนักศึกษา
ข่าวสารงานทะเบียน
ระบบทุนการศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา
การแต่งกายชุดนักศึกษา
กองกิจการนักศึกษา
ทรานสคริปกิจกรรม

วินัยนักศึกษา
กิจกรรม ข่าวสารสำหรับนักศึกษา
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี

สามัคคี คือ พลัง
"ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง"


อัตลักษณ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
"ซื่อสัตย์มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ
I-WiSe (Integrity Wisdom Social Engagement)"

อัตลักษณ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การทำบุญภาควิชา วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคาร 15
"ซื่อสัตย์มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ
I-WiSe (Integrity Wisdom Social Engagement)"
หน่วยงานน่าสนใจ
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ
กองกิจการนักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา
งานแนะแนวการศึกษา
งานบริการและสวัสดิการ
องค์การบริหาร
องค์การนักศึกษา มอ.ปัตตานี

กิจกรรมนักศึกษา
ภาควิชาพลศึกษา
ภาพการทำบุญภาค
ภาพ PE รวมใจ

รายวิชากีฬา GenEd
งานหลักสูตรฯ
รายวิชาที่นับเป็นรายวิชากีฬา

ข่าวการสอบครูผู้ช่วย
ขยับปฏิทินสอบครูผู้ช่วยปี 61

ข่าวการสอบใบประกอบ
วิชาชีพครู เริ่มสอบ นศ รหัส 57
เว็บไซต์คุรุสภา
แนวทางการจัดสอบ
ใบประกอบวิชาชีพครูของคุรุสภา
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (ร่วมแสดงความคิดเห็น)
โปรดใช้คำสุภาพ และสร้างสรรค์
 
Chat Box ร่วมแสดง ความคิดเห็น สอบถาม เสนอแนะ ฝากข้อความ
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ พิมพ์ชื่อในช่องด้านบน พิมพ์ข้อความในช่องด้านข้าง Chat Box
จากนั้นกดที่ Shout เพื่อนำข้อความขึ้น

ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
Physical Education,Faculty of Education,Prince of Songkla University (Pattani Campus)
181 Charoenpradit Rd. ,Rusamelae ,Meaung ,Pattani 94000 ,THAILAND

webmaster : tanusak48@hotmail.com Back
Top