กลับหน้าหลัก Site Map การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อุทยานแห่งชาติ ภาพค่ายพักแรมที่ผ่านมา ด้านล่าง
คำอธิบายรายวิชา ค่ายพักแรม
ค่ายพักแรม (Camping)
281-202 หลักการและความ
สำคัญของค่ายพักแรม ประเภท ของค่ายพักกิจกรรมและการ
จัดโปรแกรม การอยู่ค่ายพักแรม
ข่าวสารต่างๆ
ประมวลการสอน วิชา
281-202
รายละเอียดโหลดเลย
โครงการแบกเป้
ท่องเทียว เรียนรู้ สัมผัสชีวิต

สอบ
ค่ายพักแรม (Camping)
281-202 2/2560
วันอังคารที่ เมษายน 2561
เวลา 10.00-11.00 น.
Camping ค่ายพักแรม การอยู่ค่ายพักแรมที่ถูกต้อง การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ
นักศึกษาจะได้ลงปฏิบัติการจริงโดยการออกค่าย ณ สถานที่ต่างๆ ทั่วไทย

การดำเนินงานรายวิชาค่ายพักแรม

โครงการค่ายพักแรม ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 17-23 เมษายน 2561 อุทยานแห่งชาติ อำเภอ จังหวัด

สอบปลายภาค (ตัวเลือก 20 ข้อ) วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00-11.00 น. สอบห้อง 58302
งานที่นักศึกษาต้องส่ง โครงการ / สมุดชาวค่าย / ภาพถ่ายของกลุ่มใส่แผ่น CD /
สอลฝึกปฏิบัติทำอาหาร และกางเต็นท์ วันที่ 18 มีนาคม 2561 ณ ลานหน้าอาคาร 15 ภาควิชาพลศึกษา และลานด้านหลังอาคาร เวลา 09.00-12.00 น.
นักศึกษานำส่งค่าค่ายพักแรม วันที่ 1 เมษายน 2561 ณ อาคาร 15 เวลา 14.00 น.
ประชุมครั้งสุดท้ายก่อนเดินทาง วันที่ เมษายน 2561 ณ อาคาร 15 ภาควิชาพลศึกษา
เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป
การดำเนิงานที่เตรียมการ
รายชื่อนักศึกษาประจำกลุ่ม คลิ๊ก กำหนดการ คลิ๊ก อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ปฏิทินการดำเนินงาน คลิ๊ก หัวข้อกิจกรรมรอบกองไฟ คลิ๊ก
ใบอนุญาตลาเรียน คลิ๊ก หัวข้อกิจกรรมเปิดท้ายขายของ คลิ๊ก
ใบอนุญาตผู้ปกครอง คลิ๊ก กลุ่มบริการ และอาจารย์ประจำกลุ่ม คลิ๊ก
รายชื่อนักศึกษา ขึ้นรถ คลิ๊ก สิ่งที่ นศ ต้องเตรียม ในการไปค่าย คลิ๊ก
สัดส่วคะแนน คลิ๊ก ฟอร์มใบบันทึกคะแนน คลิ๊ก
Chat Box ร่วมแสดง ความคิดเห็น สอบถาม เสนอแนะ ฝากข้อความ โปรดใช้คำสุภาพ และสร้างสรรค์

ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ข้อมูลโดย อาจารย์ธวัชศักย์ ตั้งปณิธานวัฒน์
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถนนเจริญประดิษฐ์
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
Physical Education,Faculty of Education,Prince of Songkla University Pattani Campus)
181 Charoenpradit Rd. ,Rusamelae ,Meaung ,Pattani 94000 ,THAILAND

webmaster : tanusak48@hotmail.com Top PSU EDU