ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

กลับสู่หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

การประกันคุณภาพภาควิชาพลศึกษา
พันธกิจของภาควิชาพลศึกษา องค์ประกอบในการประกันคุณภาพของ ทบวงมหาวิทยาลัย
1.  ผลิตบัณฑิต 1.ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์  และแผนงาน
2.  การวิจัย 2.การเรียนการสอน
3.  การบริการทางวิชาการสู่สังคม กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา
4.  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1.การวิจัย
5.  อื่น ๆ 2.การบริการทางวิชาการสู่สังคม
วิสัยทัศน์ 3.การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ภาควิชาพลศึกษาจะเป็นหน่วยงาน ชั้นนำในการพัฒนา
องค์ความรู้และผลิตบัณฑิต ทางพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ   
และวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตของคนในสังคม

4.การบริหารจัดการ
5.การเงินและงบประมาณ
6.ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
7.การเงินและงบประมาณ
8.ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
พันธกิจ
ภาควิชาพลศึกษามีพันธกิจดังต่อไปนี้ (Quality Assurance Mode)

1. ผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  มีความคิดเชิงวิเคราะห์  จริยธรรมและจิตสำนึกที่รับผิดชอบต่อสังคม

2.ทำการวิจัยด้านพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ  และวิทยาศาสตร์การกีฬา   โดยเน้นการมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  สามารถนำไปบูรณาการ กับการเรียนการสอน และการประยุกต์ใช้เป็นรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม

3.ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นที่พึ่งทางวิชาการด้านพลศึกษา   สุขศึกษา  นันทนาการ  และวิทยาศาสตร์การกีฬาแก่ชุมชน

4. สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับศิลปกีฬาพื้นบ้าน วัฒนธรรมท้องถิ่นเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจ  เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมที่หลากหลาย  และเห็นความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น


ข้อมูลโดย อาจารย์ธวัชศักย์ ตั้งปณิธานวัฒน์

ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถนนเจริญประดิษฐ์
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
Physical Education,Faculty of Education,Prince of Songkla University Pattani Campus)
181 Charoenpradit Rd. ,Rusamelae ,Meaung ,Pattani 94000 ,THAILAND

webmaster : tanusak@bunga.pn.psu.ac.th Top PSU EDU