กลับสู่หน้าหลัก

แผนการศึกษา (พลศึกษา)
หลักสูตรปรับปรุง 54 คลิ๊ก
หลักสูตรปรับปรุง 60 คลิ๊ก

แผนการศึกษา (สุขศึกษา)
หลักสูตรปรับปรุง 54 คลิ๊ก
หลักสูตรปรับปรุง 60 คลิ๊ก

แผนการลงทะเบียนเรียน (พลศึกษา)
หลักสูตรปรับปรุง 54 คลิ๊ก
หลักสูตรปรับปรุง 60 คลิ๊ก

แผนการลงทะเบียนเรียน (สุขศึกษา)
หลักสูตรปรับปรุง 54 คลิ๊ก
หลักสูตรปรับปรุง 60 คลิ๊ก
หลักสูตร ภาควิชาพลศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน

ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

สามัคคี คือ พลัง
"ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง"

หลักสูตร ภาควิชาพลศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี (พลศึกษา)
หลักสูตรปรับปรุง ปี 2554 (รายละเอียดหลักสูตร)

หลักสูตร ภาควิชาพลศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี (สุขศึกษา)
หลักสูตรปรับปรุง ปี 2554 (รายละเอียดหลักสูตร)

สาขาวิชาการเรียนรู้ การสอนและหลักสูตร
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี
(ประถมศึกษา ศิลปศึกษา พลศึกษา สุขศึกษา)
หลักสูตรปรับปรุง ปี 2560 (รายละเอียดหลักสูตร)

การแบ่งโครงสร้างหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง 60
ของคณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษารหัส 60
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษา คลิ๊ก
สาขาวิชาการเรียนรู้ การสอน และหลักสูตร คลิ๊ก
สาขาวิชาจิตวิทยาและวิจัยทางการศึกษา คลิ๊ก
สาขาวิชาการบริหารและเทคโนโลยีการศึกษา คลิ๊ก
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร
ในแต่ละแขนง ปี 2560
หลักสูตรปรับปรุง ปี 2560

หน่วบงานที่เกี่ยวข้อง

-กระทรวงศึกษาธิการ
-สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)
-งานหลักสูตรฯ
กองบริการการศึกษา
-ฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาการเรียนรู้ การสอน และหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง 60
รวม 4 แขนง
วิชาเอกการประถมศึกษา
วิชาเอกศิลปศึกษา
วิชาเอกพลศึกษา
วิชาเอกสุขศึกษา

มาตรฐานหลักสูตร
มาตรฐานหลักสูตรป.ตรี 58
มาตรฐานวิชาชีพครู
มาตรฐานวิชาชีพการศึกษา

 
 
 

ข้อมูลโดย อาจารย์ธวัชศักย์ ตั้งปณิธานวัฒน์
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถนนเจริญประดิษฐ์
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
Physical Education,Faculty of Education,Prince of Songkla University Pattani Campus)
181 Charoenpradit Rd. ,Rusamelae ,Meaung ,Pattani 94000 ,THAILAND

webmaster : tanusak48@hotmail.com